Algemene koop- en leveringsvoorwaarden Lanova Laadpalen B.V.

Versie: maart 2019

1. Definities

 • Voorwaarden: deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden.
 • Lanova: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lanova Laadpalen B.V., statutair gevestigd te Rijssen, kantoorhoudende te (7468 DL) Enter aan de Bleek 40, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71351299, te bereiken via telefoonnummer 088-0110301 en e-mail info@lanovalaadpalen.nl.
 • Klant: de contractuele wederpartij van Lanova.
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Lanova en de Klant en de daarbij behorende bijlagen.
 • Partijen: Lanova en de Klant tezamen.
 • Product(en): de in de Overeenkomst gespecificeerde laadinfrastructuur/zaken die door Lanova aan de Klant worden geleverd.
 • Dienst(en): aanvullende diensten die bij de Producten kunnen worden geleverd.
 • Laadpaal: voorziening waarmee de Klant in staat wordt gesteld een elektrisch voertuig op te laden.

2. Toepasselijkheid

 • De Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, offertes, (opdracht/order)bevestigingen van Lanova, op alle aanvaardingen door Lanova en alle Overeenkomsten met Lanova.
 • Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de Klant en Lanova die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige Voorwaarden van kracht.
 • Lanova wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van de Klant van de hand.
 • De Voorwaarden kunnen ook jegens de Klant worden ingeroepen door derden die door Lanova worden ingeschakeld. Voor zoveel nodig heeft deze bepaling te gelden als derdenbeding, ten gunste van genoemde derden.
 • Indien een bepaling uit de Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Lanova en de Klant verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 • Lanova is bevoegd eenzijdig deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de dag waarop deze zijn bekend gemaakt aan de Klant, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Indien de Klant een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de bestaande Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen binnen de hiervoor genoemde periode, waarbij Lanova de opzegging binnen deze periode moet hebben ontvangen en slechts indien de wijziging de opzegging rechtvaardigt.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van Lanova zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door haar worden herroepen.
 • Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de Klant bij de aanvraag verstrekte gegevens. De Klant heeft in te staan voor de juistheid van deze gegevens en Lanova mag hier zonder nader onderzoek op afgaan. Bij fouten, afwijkingen of wijziging van die gegevens is de Klant aansprakelijk voor extra kosten, prijsverhogingen en/of vertragingen in de levering. Bovendien heeft Lanova alsdan de bevoegdheid om de Overeenkomst per direct te beëindigen.
 • In geprinte of digitale uitingen, in de ruimste zin van het woord (zoals folders, prijslijsten, afbeeldingen enz.), opgenomen gegevens zijn uitsluitend informatief van karakter en binden Lanova niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat de Overeenkomst is gesloten.
 • De Overeenkomst komt tot stand door ofwel een bestelling van de Klant via de webshop of doordat Lanova de bestelling van Product(en) bevestigt aan de Klant of doordat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen door Lanova.
 • Lanova behoudt zich het recht voor om de aanvraag tot een Overeenkomst te weigeren.

4. Prijzen en facturatie

 • De Klant is de tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst en eventueel in aanvulling daarop gemaakte andere bedragen, welke door Lanova aan de Klant kenbaar zijn gemaakt, verschuldigd.
 • Alle tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. Lanova is gerechtigd om, ook gedurende lopende overeenkomsten, (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant en de Klant stemt hier bij voorbaat mee in.
 • Betaling van hetgeen de Klant aan Lanova verschuldigd is dient plaats te vinden binnen een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf factuurdatum. Tenzij anders bepaald door Lanova zullen de door de Klant verschuldigde leasetermijnen en abonnementskosten per automatische incasso worden geïncasseerd. De Klant verleent daarvoor middels SEPA machtiging. De Klant staat er voor in dat er op de rekening waarvoor de machtiging is verleend steeds voldoende saldo staat voor de afschrijvingen van Lanova. Overige verschuldigde bedragen worden via elektronische facturatie op een door de Klant op te geven emailadres gefactureerd en moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald worden.
 • De Klant doet onherroepelijk afstand van het recht zich op verrekening en/of opschorting te beroepen.
 • Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de Klant komt geen betekenis toe.
 • Bij te late en/of niet volledige betaling alsmede bij te late retournering van Product(en) is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim, en alsdan wettelijke rente en alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Lanova worden gemaakt, verschuldigd.
 • Lanova heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten (waaronder ook wordt verstaan het blokkeren van de Laadpaal) vanaf de datum dat de Klant in verzuim verkeert tot aan het moment dat Lanova het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen, onverminderd het recht van Lanova om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Indien er gerede twijfel bij Lanova bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is Lanova gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen. Gedurende de tijd dat voorgaand verzoek is gedaan aan de Klant tot aan het moment dat de Klant dit verzoek heeft ingewilligd is Lanova gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten (waaronder ook wordt verstaan het blokkeren van de Laadpaal).
 • Indien de Klant niet binnen veertien (14) dagen aan het verzoek van Lanova tot vooruitbetaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Lanova bevoegd de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Levering en installatie Product(en) en Dienst(en)

 • Indien een Product(en) niet op voorraad is, zal Lanova deze nadat de Overeenkomst tussen Partijen is gesloten onmiddellijk bestellen.
 • Lanova kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Klant indien de Product(en) later dan verwacht of in het geheel niet geleverd kunnen worden.
 • Zodra bekend is of en wanneer de Product(en) en/of Dienst(en) geleverd kunnen worden ontvangt de Klant hiervan bericht.
 • Lanova draagt zorg voor de levering van de Laadpaal. De kosten voor transport zijn in de leaseprijs begrepen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een afzonderlijke kostenvergoeding door de Klant rechtvaardigt.
 • In de leaseovereenkomst staat vermeld of de Klant de installatie van de Laadpaal zelf verricht of dat zij dit door Lanova laat verrichten. Wanneer installatie door Lanova geschiedt gelden de bepalingen als genoemd in deze algemene voorwaarden onder artikel 5.6 tot en met 5.11.
 • De Klant geeft (een) voorkeursdag(en) aan Lanova door voor installatie van de Laadpaal, waarna partijen met elkaar een installatie dag en tijdstip afspreken.
 • Alle schade die de Klant, Lanova of derden lijden in verband met door de Klant zelf verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.
 • Installatieafspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de Klant een installatieafspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt of indien de Klant niet tijdig aanwezig is op de installatieafspraak is de Klant een vergoeding van 75 euro verschuldigd aan Lanova.
 • Lanova en de door haar in te schakelen installateur zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van de Laadpaal. De Klant vrijwaart Lanova en de door haar ingeschakelde derden hiervoor.
 • De ingebruikname van de Laadpaal door de Klant heeft te gelden als acceptatie van de Laadpaal door de Klant.
 • Als Lanova de Overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de Product(en) behouden en/of het reeds uitgevoerde deel van de verleende Dienst(en) accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Product(en) en/of de Dienst(en) door de Klant niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, als gevolg van het niet afleveren van de resterende Product(en) en/of het niet verlenen van de resterende Dienst(en).

6. Uitvoering

 • Lanova zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Lanova behoudt zich het recht voor, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding aan de Klant, in de Product(en) of Dienst(en) alsook in de documentatie en procedures, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen die Lanova nuttig of noodzakelijk acht. De Klant verbindt zich ertoe deze verbeteringen en wijzigingen te aanvaarden, en de instructies van Lanova inzake hun implementatie op te volgen.
 • Lanova is bevoegd om in het kader van de uitvoering derden in te schakelen. Hoewel Lanova de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen garanties geven betreffende de door derden verleende diensten en/of geleverde goederen. Elke aansprakelijkheid van Lanova uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Klant is verplicht Lanova in staat te stellen om de op Lanova rustende verplichtingen uit te voeren. In dat kader is de Klant onder meer verplicht alle door Lanova benodigde gegevens voor het uitvoeren van Overeenkomst te verschaffen, toegang verlenen tot noodzakelijke locaties van de Klant en Lanova per direct op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die voor de uitvoering daarvan van belang kunnen zijn. Gebeurt dat niet, dan komen de gevolgen, schade en kosten voor rekening van de Klant.

7. Gebruik Laadpaal en toebehoren

 • De Laadpaal mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze bedoeld is.
 • De Klant is verplicht de Product(en) en Dienst(en) te gebruiken met de benodigde zorgvuldigheid, conform het doel waarvoor dit is bestemd en in overeenstemming met geldende richtlijnen, de fabrieksvoorschriften en conform wettelijke regels.

8. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Product(en) en Dienst(en), documenten en de (inhoud van de) website van Lanova berusten uitsluitend bij Lanova of haar leveranciers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
 • De Klant verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Lanova geleverde software uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht.

9. Eigendomsvoorbehoud

 • Al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van Lanova tot het moment dat alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Lanova aan de Klant geleverde Product(en) en/of Dienst(en) alsmede alle daarmee samenhangende vorderingen volledig zijn voldaan.
 • De Klant is gehouden om de door Lanova geleverde Product(en) met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lanova te bewaren, gebruiken en verzekeren.

10. Risico en overmacht

 • Vanaf de aflevering van de Product(en) en/of Dienst(en) aan de Klant komt het risico op beschadiging, diefstal, vernietiging e.d. voor rekening van de Klant.
 • Van overmacht aan de zijde van Lanova is sprake, indien Lanova verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan (tijdig) te voldoen ten gevolge van onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, computerstoringen, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen en/of grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, tekortkomingen en ziekte van personeel, zware weersomstandigheden, tegenvallende/verloren gegane oogsten, alles zowel in het bedrijf van Lanova als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Lanova ontstaan.
 • Een overeengekomen leveringstermijn of termijn voor het leveren van de Product(en) en/of Dienst(en) wordt verlengd met de periode, gedurende welke Lanova door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.
 • Indien door overmacht de aflevering van de Product(en) en/of de uitvoering van de Dienst(en) meer dan zes maanden vertraagd wordt, zijn zowel Lanova als de Klant bevoegd de Overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te beëindigen.
 • Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de Product(en) en/of het reeds verrichte gedeelte van de Dienst(en) in ontvangst nemen en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Product(en) en/of verleende Dienst(en) door de Klant niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende Product(en) en/of het niet verlenen van de resterende Dienst(en).
 • In dit laatste geval heeft de Klant, indien door overmacht de resterende levering van de Product(en) en/of Dienst(en) meer dan zes maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de Klant, naar Lanova terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

11. Beëindiging Overeenkomst door Lanova

 • Lanova kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen middels een schriftelijke verklaring – zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn – wanneer:
  • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling aanvraagt,
  • een verzoek van de Klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd,
  • de Klant in geval van een natuurlijk persoon: overlijdt,
  • de Klant fraudeert, zulks ter beoordeling van Lanova,
  • de Klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest,
  • Lanova gebleken is dat de Klant niet (langer) kredietwaardig is (dit laatste ter beoordeling van Lanova),
  • de Klant een voorstel tot splitsing of fusie heeft neergelegd in het handelsregister,
  • de Klant één of meer van haar verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige Overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Door het intreden van (één van de) hiervoor gemelde omstandigheden wordt het verzuim van de Klant geacht direct te zijn ingetreden. Vermoed wordt dat de tekortkoming aan de Klant is toe te rekenen.

 • Indien zich één of meer van de situaties, als bedoeld in lid 1, zich voordoen of indien er grond is om te vrezen dat een of meer van die situaties zich dreigen voor te doen, is de Klant verplicht Lanova daarvan terstond op de hoogte te brengen. Lanova is gerechtigd om ook ingeval van een dreiging, als bedoeld in dit lid, over te gaan tot (gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst, zonder dat daartoe een (nadere) ingebrekestelling is vereist.
 • In de gevallen genoemd in de leden 1 en 2 is het door de Klant aan Lanova verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en volledig opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Lanova in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde Product(en) is beperkt tot de fabrieksgarantie van die/dat Product(en).
 • Wanneer de Klant er voor heeft gekozen de Laadpaal zelf te installeren gelden de volgende voorwaarden: wanneer er storingen, fouten of andere gevallen van niet functioneren van de Laadpaal ontstaan bij/na eigen installatie zal Lanova een installateur naar de locatie zenden om de Laadpaal te repareren. Als de installateur constateert dat de Laadpaal niet functioneert door verkeerde installatie, is de Klant gehouden de gemaakte kosten, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan: arbeidskosten, kosten vervangende materialen en reiskosten, te betalen aan Lanova. Lanova zal door de installateur bij Lanova in rekening gebrachte kosten doorbelasten aan de Klant. Wanneer reparatie van een tekortkoming aan de Laadpaal door verkeerde installatie niet mogelijk is of wanneer de kosten van de reparatie hoger zijn dan de waarde van een nieuwe Laadpaal, is de Klant gehouden de waarde van de Laadpaal aan Lanova te voldoen.
 • Lanova is nimmer gehouden tot betaling van materiële of indirecte schade(vergoeding) hoe ook genaamd die de Klant of een derde lijdt behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Lanova, haar eigen werknemers, of door Lanova ingeschakelde derden is toegebracht.
 • De aansprakelijkheid van Lanova voor het overige is nooit meer dan het netto-factuurbedrag van de geleverde Product(en) of in het geval van Dienst(en) het netto-factuurbedrag van de maand waarin de schade is ontstaan of uit voortvloeit. Slechts voor het geval dat de voormelde beperking geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van Lanova beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Lanova daadwerkelijk uitkeert in het geval Lanova voor de desbetreffende aanspraak verzekerd is.
 • Lanova is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of de communicatie infrastructuur, zoals internet- en GSM verbindingen.
 • Alle aanspraken van de Klant op Lanova vervallen wanneer de Klant, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van/namens Lanova handelingen verricht of laat verrichten, dan wel nalaat, waardoor de gegrondheid van de aanspraken van de Klant op Lanova niet meer (behoorlijk) kunnen worden onderzocht.

13. Tijdelijke buitengebruikstelling

 • Lanova heeft het recht om te allen tijde de levering van de Dienst(en) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen wanneer Lanova dit noodzakelijk acht om redenen van de veiligheid en integriteit van de betreffende dienstverlening, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van gebreken en het verhelpen van storingen of aanpassing en verbetering van de computersystemen van Lanova.
 • Lanova zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantoortijden, dan wel gangbare winkeltijden, om laten plaatsvinden en de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Lanova zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden zijn.

14. Overdracht rechtsverhoudingen

 • De rechten en verplichtingen die uit de tussen Lanova en de Klant gesloten Overeenkomst(en) voortvloeien, kunnen door de Klant niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lanova (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden overgedragen.
 • Het is Lanova daarentegen toegestaan om haar rechtsverhouding tot de Klant en/of daaruit voortvloeiende vorderingsrechten over te dragen aan en/of te verpanden aan een derde(n). De Klant stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht en/of verpanding door Lanova.
 • Eventuele vorderingen van de Klant op Lanova, uit welke hoofde ook, zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar en kunnen dan ook niet worden verpand.

15. Verhuizing Klant

 • Indien de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist, en de Laadpaal verplaatst dient te worden, dan rekent Lanova hiervoor demontage,- installatie- en transportkosten.

16. Persoonsgegevens

 • Lanova behandelt alle persoonsgegevens die aan haar door de Klant zijn verstrekt overeenkomstig de geldende regelgeving.
 • Lanova beschikt over een privacy statement die gepubliceerd is op haar website.
 • Lanova verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van offertes, het accepteren van de Overeenkomst, het uitvoeren van de Overeenkomst, in het kader van relatiebeheer en ten behoeve van marketingdoeleinden. Daarnaast kan Lanova de persoonsgegevens gebruiken om de Klant te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Lanova.

17. Herroepingsrecht consumenten

 • De Klant kan, wanneer hij/zij consument is en de Overeenkomst op afstand heeft gesloten, de Overeenkomst gedurende een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lanova kan de Klant vragen naar de reden(en) voor de ontbinding, maar de Klant is niet tot antwoorden verplicht.
 • De genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de Product(en) heeft ontvangen en bij Dienst(en) de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten.
 • De ontbinding dient door de Klant schriftelijk via e-mail: info@lanovalaadpalen.nl te worden doorgegeven. Lanova zal de ontvangst van deze ontbindingsverklaring bevestigen.
 • Nadat de Klant de ontbindingsverklaring (zie vorige lid) heeft doorgegeven is de Klant verplicht om de geleverde Product(en) en/of Dienst(en) binnen veertien (14) dagen terug te sturen, althans Lanova in staat te stellen om de geleverde Product(en) en/of Dienst(en) terug te nemen. De kosten verband houdende met het retourneren zijn voor rekening van de Klant.
 • Bovendien komen eventuele installatie-, demontage-, transport- en verbruikskosten voor rekening van de Klant. De Klant is zich hiervan bewust, en heeft gelegenheid gehad hieromtrent informatie in te winnen.
 • Lanova zal nadat zij de Product(en) en/of Dienst(en) onbeschadigd en in goede staat heeft terug ontvangen onverwijld overgaan tot terugbetaling aan de Klant van het/de bedrag(en) ter zake de Product(en) en/of Dienst(en), zulks onder aftrek van de genoemde kosten, voor zover van toepassing. Lanova zal de kosten specificeren aan de Klant. De Klant stemt expliciet met deze verrekening in.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.